Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009