ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΤΟΧΟΙ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων από το 1996 μέχρι και σήμερα, υπάρχει για να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

Στόχοι μας είναι:

 • Η ενίσχυση και η περαιτέρω διάδοση της σποροπαραγωγής, σαν προσοδοφόρας ενασχόλησης για τον παραγωγό αφ’ ενός και, σαν μοχλός ανάπτυξης για την Ελληνική Γεωργία αφ’ ετέρου.

 • Η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του αγρότη, ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά στάνταρτ ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

 • Η προώθηση και διατήρηση της αειφορίας των εδαφών και του αγροτικού περιβάλλοντος, ως το βασικό κεφάλαιο όλων των καλλιεργειών.

 • Η προώθηση των εξαγωγών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, υποβοηθώντας τα μέλη μας με έρευνες αγοράς και πληροφορίες ζήτησης εξωτερικού.

 

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η προσπάθεια πάταξης της παράνομης σποροπαραγωγής που γίνεται από αγρότες ή εμπόρους ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας.
 2. Η καθιέρωση της νόμιμης σποροπαραγωγής και η εμπέδωση της συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών και των ευρωπαϊκών λαών μέσα σε πνεύμα ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

 3. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών.

 4. Η μελέτη και προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

 5. Η ανάπτυξη μεταξύ των σποροπαραγωγών – μελών του πνεύματος συναδελφώσεως και αλληλεγγύης.

 6. Η επιστημονική προαγωγή της σποροπαραγωγής στον τόπο με κάθε τρόπο που συμβάλλει στην ανανέωση και διάδοση των σποροπαραγωγικών μεθόδων που προέρχονται είτε από τον ελληνικό , είτε από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 7. Η συστηματική πληροφόρηση και ενημέρωση του αγροτικού κοινού για κάθε θέμα που σχετίζεται με την προσπάθεια της νόμιμης σποροπαραγωγής, η συλλογή κάθε τάσης ή αιτήματος σχετικού με τα παραπάνω και η στενή συνεργασία με τις αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 8. Η συμμετοχή σε επαγγελματικά συνέδρια του εξωτερικού πάνω σε θέματα σύγχρονης ευρωπαϊκής σποροπαραγωγής είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.

 9. Η εκπροσώπηση και συμμετοχή του σε επαγγελματικές εκθέσεις επί θεμάτων σποροπαραγωγής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 10. Η σύσφιξη των σχέσεων τόσο με τις ελληνικές αρχές που άπτονται της σποροπαραγωγής όσο και με τους ευρωπαϊκούς διεθνείς οίκους και την διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε οποιοδήποτε μέρος της ηπείρου.

Scroll to top